Algemene voorwaarden met klantinformatie

 1. domein
 2. Sluiting van het contract
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendvoorwaarden
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 8. Promotievouchers inwisselen
 9. Toepasselijk recht
 10. Plaats van jurisdictie
 11. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Reikwijdte

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) van Pranosh Food UG (beperkte aansprakelijkheid) (“Verkoper”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of (hierna te noemen “Klant”) aangaat met de Verkoper over de door de Verkoper aangegaane voorwaarden, de goederen voltooit die in zijn online winkel worden gepresenteerd. Het voorbehoud van eigen voorwaarden van de klant wordt hiermee tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van deze Algemene Voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtstransactie sluit voor doeleinden die niet in de eerste plaats kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer in de zin van deze Algemene Voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die, bij het aangaan van een juridische transactie, handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Sluiting van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de onlineshop van de verkoper vertegenwoordigen geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar zijn bedoeld om de klant in staat te stellen een bindend aanbod te doen.

2.2 De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier dat in de onlineshop van de verkoper is geïntegreerd. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, dient de klant een juridisch bindend contractueel aanbod in met betrekking tot de in het winkelwagentje gespecificeerde goederen door op de knop te klikken die het bestelproces voltooit.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen aanvaarden, - op voorwaarde dat hij de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) stuurt, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of - in zoverre hij de bestelde goederen aan de klant levert, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant doorslaggevend is, of hij vraagt ​​de klant om te betalen na het plaatsen van zijn bestelling. Indien meerdere van voornoemde alternatieven beschikbaar zijn, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat één van bovengenoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt aan het einde van de vijfde dag na het verzenden van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen de hiervoor genoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een koppeling aan het aanbod, met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Als u een door PayPal aangeboden betaalmethode selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: “PayPal”), onder de jurisdictie van PayPal -Gebruiksvoorwaarden, die kunnen worden bekeken op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-account heeft - onder de algemene voorwaarden voor gestandaardiseerd zonder PayPal-account, kunt u bekijken op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Als de klant betaalt via een door PayPal aangeboden betaalmethode die in het online bestelproces kan worden geselecteerd, verklaart de verkoper het aanbod van de klant te aanvaarden op het moment dat de klant op de knop klikt die het bestelproces voltooit.

2.5 Als u de betaalmethode “Amazon Payments” selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe sca, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna: “Amazon”), onder voorbehoud van de Amazon Payments Gebruikersovereenkomst voor Europa, die kan worden bekeken op https://betalingen.amazon.de/help/201751590. Als de klant tijdens het online bestelproces “Amazon Payments” als betaalmethode selecteert, geeft hij ook een betalingsopdracht aan Amazon door op de knop te klikken die het bestelproces voltooit. In dit geval verklaart de verkoper het aanbod van de klant te aanvaarden op het moment dat het betalingsproces uiteindelijk wordt geactiveerd door op de knop Bestelproces te klikken.

2.6 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper wordt de contracttekst na het sluiten van het contract door de verkoper opgeslagen en na het verzenden van de bestelling in tekstvorm (bijvoorbeeld e-mail, fax of brief) naar de klant verzonden . Verder zal de verkoper de contracttekst niet ter beschikking stellen. Als de klant vóór het verzenden van zijn bestelling in de onlineshop van de verkoper een gebruikersaccount heeft aangemaakt, worden de bestelgegevens op de website van de verkoper gearchiveerd en zijn voor de klant via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount gratis toegankelijk door de bijbehorende gegevens te verstrekken inloggegevens.

2.7 Voordat de klant de bestelling bindend verzendt via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie op het scherm aandachtig te lezen. Een krachtiger technisch middel om invoerfouten beter te detecteren kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, die de weergave op het scherm vergroot. Als onderdeel van het elektronische bestelproces kan de klant zijn gegevens corrigeren met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op het definitieve bestelproces klikt.

2.8 Voor het sluiten van de overeenkomst is uitsluitend de Duitse taal beschikbaar.

2.9 Orderverwerking en contact vinden doorgaans plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant heeft ervoor gezorgd dat het e-mailadres dat hij heeft opgegeven om de bestelling te verwerken correct is, zodat e-mails verzonden door de verkoper op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder heeft de klant er door het gebruik van SPAM-filters voor gezorgd dat alle e-mails verzonden door de verkoper of door derden die door de verkoper zijn ingeschakeld om de bestelling af te handelen, kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben doorgaans een herroepingsrecht.

3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht vindt u in de annuleringsvoorwaarden van de verkoper.

3.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wier enige woon- en afleveradres op het moment van het sluiten van de overeenkomst buiten de Europese Unie ligt.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen en inclusief wettelijke omzetbelasting. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden afzonderlijk vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 Bij leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten ontstaan ​​waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die door de klant moeten worden gedragen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de kosten voor het overmaken van geld via kredietinstellingen (bijvoorbeeld overdrachtskosten, wisselkosten) of invoerrechten of belastingen (bijvoorbeeld douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ontstaan ​​in verband met de geldoverdracht, zelfs als de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling doet vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3 De betalingsoptie(s) wordt(en) aan de klant meegedeeld in de onlineshop van de verkoper.

4.4 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd, tenzij partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 Goederen worden geleverd door verzending naar het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij de verwerking van de transactie is het bij de orderverwerking van de verkoper opgegeven afleveradres doorslaggevend. In afwijking hiervan is, als u de betaalmethode PayPal selecteert, het afleveradres dat de klant bij PayPal op het moment van betaling heeft opgegeven, bepalend.

5.2 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt ​​de klant de redelijke kosten die de verkoper daardoor moet maken. Dit geldt niet voor de verzendkosten als de klant effectief gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Als de klant het herroepingsrecht effectief uitoefent, zijn de retourkosten onderworpen aan de regeling uiteengezet in het annuleringsbeleid van de verkoper.

5.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om zich terug te trekken uit de overeenkomst in geval van onjuiste of onoordeelkundige levering. Dit geldt alleen in het geval dat de niet-levering niet de schuld van de verkoper is en de verkoper met de nodige zorgvuldigheid een specifieke dekkingstransactie met de leverancier heeft gesloten. De Verkoper ZAL alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. In geval van onbeschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen, WORDT de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de tegenprestatie onmiddellijk terugbetaald.

5.4 Zelf ophalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

6) Eigendomsvoorbehoud Indien de verkoper vooruitbetalingen doet, behoudt hij zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1 Indien het gekochte artikel defect is, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing.

7.2 Indien de klant als consument handelt, wordt hij verzocht over geleverde goederen met duidelijke transportschade bij de bezorger te klagen en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Indien de klant hieraan niet voldoet, heeft dit gevolgen voor zijn wettelijke of contractuele aanspraken wegens gebreken.

8) Promotievouchers inwisselen

8.1 Vouchers die door de verkoper gratis worden uitgegeven in het kader van acties met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de klant worden gekocht (actievouchers) kunnen alleen in de onlineshop van de verkoper en alleen binnen de aangegeven periode worden ingewisseld.

8.2 Individuele producten kunnen van de voucheractie worden uitgesloten als uit de inhoud van de actievoucher een overeenkomstige beperking voortvloeit.

8.3 Promotievouchers kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Facturering achteraf is niet mogelijk.

8.4 Per bestelling kan slechts één actievoucher worden ingewisseld.

8.5 De ​​waarde van de goederen moet minimaal gelijk zijn aan het bedrag van de actievoucher. Een eventueel resterend krediet wordt niet door de verkoper verstrekt.

8.6 Indien de waarde van de actievoucher niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betaalmethoden worden gekozen om het verschil te betalen.

8.7 Het saldo van een actievoucher wordt niet in contanten of rente uitbetaald.

8.8 De actievoucher wordt niet verstrekt als de klant de met de actievoucher betaalde goederen geheel of gedeeltelijk terugstuurt in het kader van zijn wettelijke herroepingsrecht.

8.9 De actievoucher is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de genoemde persoon. Een overdracht van de actievoucher aan derden is uitgesloten. De verkoper heeft het recht, maar is niet verplicht, om de materiële geschiktheid van de betreffende voucherhouder te controleren.

9) Toepasselijk recht

9.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van de wetten inzake de internationale aankoop van roerende goederen. Voor consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn of haar gewone verblijfplaats heeft.

9.2 Bovendien is deze rechtskeuze, gelet op het wettelijke herroepingsrecht, niet van toepassing op consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wier enige woon- en afleveradres is buiten de Europese Unie op het moment dat het contract wordt gesloten.

10) Plaats van jurisdictie

Als de klant optreedt als handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een speciaal publiekrechtelijk fonds gevestigd in de Bondsrepubliek Duitsland, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract de vestigingsplaats van de verkoper. Als de klant buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland gevestigd is, is de vestigingsplaats van de verkoper de exclusieve jurisdictie voor alle geschillen die uit dit contract voortvloeien, indien het contract of de claims die uit het contract voortvloeien, kunnen worden toegerekend aan de professionele of commerciële activiteit. In de meest extreme gevallen heeft de verkoper echter het recht om de zaak voor te leggen aan de rechtbank van de maatschappelijke zetel van de klant.

11) Alternatieve geschillenbeslechting

11.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet aan onder de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die ontstaan uit onlineaankoop- of dienstverleningsovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

11.2 De verkoper is niet verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie, maar is daartoe wel bereid.